400-637-0806
MRV300
时间:2019-01-04    点击:356

1) 单卡输出 RGBR’数据 16 组;
2) 单卡输出 RGB 数据 20 组;
3) 单卡输出串行数据 64 组;
4) 单卡带载像素为 256×226;
5) 支持配置文件回读;
6) 支持程序复制;
7) 支持温度监控.
8) 支持网线通讯状态检测;
9) 支持供电电压检测;
10) 支持绝大多数芯片高灰度高刷新;
11) 支持逐点亮色度校正,每颗灯都有亮色度校正系数;

12) 支持接收卡预存画面设置;

11) 符合欧盟 RoHs 标准; 
12) 符合欧盟 CE-EMC 标准。