400-637-0806
MRV330
时间:2019-01-04    点击:290

1) 集成 12 个标准 HUB75 接口,免接 HUB; 
2) 单卡输出 RGB 数据 24 组; 
3) 单卡带载像素为 256×226; 
4) 支持配置文件回读; 
5) 支持温度监控. 
6) 支持网线通讯状态检测; 
7) 支持供电电压检测; 
8) 支持高灰度高刷新; 
9) 支持逐点亮色度校正; 
10) 支持接收卡预存画面设置; 
11) 符合欧盟 RoHs 标准; 
12) 符合欧盟 CE-EMC 标准;